Algemene voorwaarden & privacy

Algemeen
 • Zorgverlener: Massagepraktijk Bodystories , ingeschreven bij KvK onder nummer 68580797, gevestigd te Vianen, aan de Kolfbaanweg 1, 4133 LC, Nederland
 • Cliënt: degene die gebruik maakt van de aangeboden dienstverlening van Massagepraktijk Bodystories.
 • De aangeboden diensten bestaan uit het geven van holistische massages en ontspanningsmassages.
 • Wanneer de cliënt een afspraak maakt bij Massagepraktijk Bodystories, heeft de cliënt kennisgenomen van de algemene voorwaarden en is daar mee akkoord. Deze zijn te vinden op de website: www.bodystories.nl
Behandeling
 • De behandelingen vinden alleen op afspraak plaats en worden in overleg met de cliënt ingepland.
 • Wanneer een cliënt voor de eerste keer een afspraak maakt, kan vooraf per e-mail of telefonisch om persoonlijke gegevens worden gevraagd.
 • Client is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie aan Massagepraktijk Bodystories over eventuele contra-indicaties (lichamelijke of mentale aandoeningen). Ook als cliënt onder behandeling staat van een medisch specialist, is het verstandig dit vooraf aan de behandeling te melden. Massagepraktijk Bodystories kan de behandeling op basis van deze informatie aanpassen of niet door laten gaan. Bij twijfel kan cliënt vooraf aan de behandeling contact opnemen met de (huis)arts. Bij twijfel over een contra-indicatie kan mogelijk worden afgezien van massage.
 • Tijdens de eerste behandelsessie vindt een intake gesprek plaats. Alle informatie die cliënt deel met Massagepraktijk Bodystories worden strikt persoonlijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming van cliënt zal deze informatie nooit aan derden worden verstrekt.
 • Bij behandeling van een kind of tiener tot 16 jaar vindt het intakegesprek altijd met een van de ouders/ verzorgers erbij plaats.
 • Tijdens het intake gesprek zal worden afgestemd met ouder en het kind of de ouder bij de sessie aanwezig is en o.a. over, in geval er meerdere behandelingen zullen plaatsvinden, eventuele tussentijdse evaluatie. Dit is mede afhankelijk van doel en verloop van de behandeling en leeftijd van het kind. Er gelden hiervoor per leeftijdsgroep verschillende regels en richtlijnen.
 • Wanneer zich wijzigingen voordoen in de gezondheidssituatie van de cliënt, is deze zelf verantwoordelijk om dit door te geven aan Massagepraktijk Bodystories.
 • Door Massagepraktijk Bodystories worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel behoudt Massagepraktijk Bodystories het recht om van de behandeling af te zien en de cliënt door te verwijzen naar een medisch specialist.
 • Een goede hygiëne is van groot belang. Van cliënt wordt verwacht dat deze schoon op de afspraak verschijnt. Cliënt kan ook van Massagepraktijk Bodystories verwachten dat aan alle hygiënische voorwaarden wordt voldaan. De praktijkruimte en alle materialen zijn schoon, de handdoeken worden na iedere behandeling gewassen.
 • Massagepraktijk Bodystories hecht veel waarde aan wederzijds respect. Seksueel getinte opmerkingen of seksuele intenties van cliënt zullen niet worden getolereerd. Het is uitsluitend ter beoordeling van Massagepraktijk Bodystories of de cliënt aan deze gestelde normen voldoet. Wordt niet aan de gestelde normen voldaan, dan wordt de behandeling per direct gestaakt en dient de cliënt na betaling van de volledige consultkosten de praktijk te verlaten.
 • Indien u onder invloed bent van alcohol of drugs wordt de behandeling per direct gestaakt en dient u de praktijk, na betaling van volledige consultkosten, te verlaten.
 • De cliënt dient op tijd aanwezig te zijn. Te laat komen gaat ten koste van de duur van de sessie.
Consultkosten en annulering
 • Consultkosten voor een massagebehandeling staan vermeld op de website: bodystories.nl en zijn inclusief 21% BTW.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verplaatst of afgezegd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden volledig in rekening gebracht.
 • De betaling dient na elke behandeling a contant of via bankoverschrijving te worden voldaan. De betaling via bankoverschrijving dient binnen de in de factuur gestelde termijn te worden overgemaakt naar bankrekening nummer: NL 34 INGB 0007 689956 t.n.v. Massagepraktijk Bodystories, Vianen
 • Client ontvangt een factuur na behandeling per mail of indien gewenst, direct in de praktijk.
 • Massagepraktijk Bodystories behoudt zich het recht voor om de consultkosten te allen tijden te wijzigen. Voor gemaakte afspraken geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak werd gemaakt.
Cadeaubonnen en aanbiedingen
 • Cadeaubonnen blijven eigendom van Massagepraktijk Bodystories en kunnen alleen voor het bedrag en de dienst die op de bon vermeld staat worden ingewisseld.
 • Aanbiedingen in advertenties of op de website zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 • Abonnementen/rittenkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.
Klachtenprocedure
 • Klachten dienen binnen zeven dagen na het ontstaan van de klacht aan Massagepraktijk Bodystories kenbaar worden gemaakt. De klacht zal zo spoedig mogelijk worden beoordeeld, en indien deze terecht is, zal Massagepraktijk Bodystories een passende oplossing aanbieden.
 • Klachten dienen schriftelijk of per e-mail te worden ingediend. E-mailadres: loes@bodystories.nl of Massagepraktijk Bodystories, t.a.v. Loes Temmink, Kolfbaanweg 1, 4133 LC Vianen
 • Massagepraktijk Bodystories is via het NIBIG aangesloten bij Stichting Zorggeschil en voldoet hiermee aan de vereisten voor regeling van klacht- en tuchtrecht volgens De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (art. 13 Wkkgz).
Aansprakelijkheid
 • Massagepraktijk Bodystories is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel ontstaan door het verzwijgen van relevante medische informatie (zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen), medicijngebruik, zwangerschap en/of blessures.
 • Massagepraktijk Bodystories is niet verantwoordelijk/ aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en/ of na de behandeling.
Privacy verklaring

Massagepraktijk Bodystories is een professionele praktijk waar u terecht kunt voor diverse soorten massages.

Contactgegevens

Adres: Kolfbaanweg 1, 4133 LC Vianen

website: www.bodystories.nl

e-mail: loes@bodystories.nl

Telefoonnummer: 06 22 149 871

Massagepraktijk Bodystories vraagt bij het maken van een afspraak naar uw telefoonnummer en e-mailadres. Uw afspraken worden niet gedigitaliseerd, maar in een papieren agenda geschreven.

Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er een intake gesprek gehouden, waarbij naar uw (medische) persoonsgegevens wordt gevraagd. Dit is een voorwaarde om de massage/behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen.

Een overzicht van de gegevens die wij aan u vragen

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Beroep en werkomstandigheden
 • Vragen over uw gezondheid in verband met eventuele contra indicaties
 • Vragen over gesteldheid (fysiek, emotioneel, mentaal, sociaal)

Massagepraktijk Bodystories verwerkt uw (medische) persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de massage/behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een massage/behandeling te kunnen geven.
 • Om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen uw klachten en de oorzaak ervan.
 • Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak.
 • Voor het afhandelen van de betaling.

De persoonsgegevens worden zonder jouw schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

De persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens het intake gesprek en de rapportage van de behandelingen worden op papier in een afgesloten kast en afgesloten praktijkruimte bewaard. Massagepraktijk Bodystories houdt deze gegevens nog 3 jaar na de laatste afspraak in archief, waarna ze worden vernietigd. Tevens wordt van elke klant het e-mail adres en de woonadres gegevens opgeslagen in een database bestand. Deze database bevindt zich op de harde schijf van een laptop. De laptop is alleen toegankelijk voor de eigenaar van Massagepraktijk Bodystories, Loes Temmink. De laptop is beveiligd door middel van een wachtwoord welke alleen bekend is bij de eigenaar van de praktijk; Loes Temmink. De laptop is voorzien van de benodigde beveiligingssoftware.

U heeft altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen/verwijderen van uw gegevens en ook om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met massagepraktijk Massagepraktijk Bodystories. U heeft het recht op overdracht van uw gegevens en op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met Massagepraktijk Bodystories. Massagepraktijk Bodystories gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht u echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct contact met ons op.

Als u klachten heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

U kunt de website van Massagepraktijk Bodystories bezoeken zonder mee te delen wie u bent of ons informatie te verschaffen. U bent nooit verplicht informatie te verschaffen voor het raadplegen van de website. Op de website staan een contactformulier dat u beveiligd via de site kan versturen. Massagepraktijk Bodystories verstuurt geen nieuwsbrieven. Op de website van Massagepraktijk Bodystories staat geen afsprakenagenda waar u een afspraak op kunt inboeken.

Deze website houdt alleen door middel van google analytics het aantal bezoekers bij en via welke weg deze bezoekers op de website terecht komen.

Massagepraktijk Bodystories heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met een een accountant om te voldoen aan de gestelde financiële verplichten en het afdragen van belasting.

 

Kolfbaanweg 1
4133 LC Vianen
+31 (0) 622 14 98 71
loes@bodystories.nl
behandeling alleen op afspraak